درباره پروژه


آموزش مستمر رانندگان سرویس مدارس عادی و استثنائی با موضوعات ایمنی ترافیک ، ایمنی رفت و آمد دانش آموزان مانند بستن کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان ، رعایت ظرفیت سرنشین و تحصیل رضایت خاطر والدین هنگام رفت و آمد.
صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما