اطلاعات مجوز

مشخصات متقاضی ()
طرح ایمنی پیوست به شماره 4176988 تهیه شده از موسسه نظم سازان ایمن تردد به مورخ ۱۰/۱۶/۱۴۰۱ به (خانم آقا)    به ایران تهران آب باریک پلاک واحد کدپستی همراه تلفن ثابت با رعایت کامل نکات ایمنی در پلان طرح و با مشخصات ذیل اقدام نماید . نامبرده به عنوان نماینده قانونی مالک نسبت به درخواست اقدام نموده است .
مشخصات پروژه :
  محل عملیات  خیابان فرعی  وضعیت تردد  یکطرفه عرض سواره رو متر عرض پیاده رو متر عرض مسدودی  پیاده رو متر عرض مسدودی سواره رو متر طول مسدودی پیاده رو متر طول مسدودی سواره رو متر عرض حفاری 2متر طول حفاری 5متر  عمق حفاری 1متر  
زمان فعالیت:
زمان فعالیت به صورت کار در روز از تاریخ   تا تاریخ از ساعت 01:02 تا ساعت 03:03
صفحه اصلیدرباره ماورودتماس با ما